ÄTA-arbeten och ändringar i AB 04 och ABT 94

Vi på advokatfirman Foyen AB kommer ofta i kontakt med olika entreprenadtvister, där tvisten avser entreprenörens rätt till särskild ersättning utöver den avtalade kontraktssumman. Vad som gäller förklaras i AB 04 och ABT 94.

Kraven från entreprenören
avser ofta ersättningskrav på
ändringar och tilläggsarbeten
(ÄTA-arbeten i AB 04). Beställaren
kan bestrida dessa krav med utgångspunkt
från bland annat att arbetet
ifråga inte är beställt, att det inte är skriftligen
beställt eller att det inte är beställt
av behörig person ifråga.
Frågan om ett arbete är beställt avgörs
genom vanliga bevisregler, det vill säga
den som påstår att en beställning skett
måste också bevisa att så är fallet. I annat
fall utgår ingen ersättning på denna
grund.

Skriftligt beställt
Nästa fråga är vad som gäller om arbetet
ifråga inte är skriftligen beställt. I detta
avseende finns två olika regleringar i
standardavtalen. I allmänna bestämmelser
för totalentreprenader avseende byggnads-,
anläggnings- och installationsarbeten,
ABT 94 finns inget krav på skriftlig
beställning avseende ändringar och
tilläggsarbeten.
I detta avtal kapitel 2 § 3 anges följande:
Entreprenören är berättigad och skyldig
att under entreprenadtiden utföra
av beställaren föreskrivna ändringar.
Med ändringar likställs av beställaren
föreskrivna tilläggsarbeten, som står i
omedelbart samband med kontraktsarbetena
och som inte är av väsentligt
annan natur än dessa.
Entreprenören är dock inte berättigad
att såsom ändringar och tilläggsarbeten
utföra sådana arbeten som enligt
författning om offentlig upphandling
skall upphandlas i särskild ordning.
I AB 04 har problemet reglerats i kapitel
2 § 6 i vilken bestämmelse det anges följande:
ÄTA-arbete enligt § 3 i detta kapitel
skall beställas skriftligen innan det påbörjas.
Kravet på skriftlig beställning
är uppfyllt, om beställaren överlämnar
ritning eller annan handling som innefattar
ÄTA-arbete till entreprenören.
Bestämmelsen hänvisar till § 3 i samma
kapitel. I denna bestämmelse anges följande:
Entreprenören är, om inte annat följer
av författning, berättigad och skyldig
att under entreprenadtiden utföra sådana
ÄTA-arbeten som föreskrivs av
beställaren.
Dessa två bestämmelser anger att ÄTAarbeten
ska beställas skriftligen av beställaren
innan ÄTA-arbetet påbörjas. Detta
innebär också att det inte är fel av entreprenören
av avvakta med dessa arbeten
till dess det föreligger en skriftlig beställning.
Beställaren kan inte kräva att arbetet
ifråga ska utföras eftersom det aldrig
ingått i kontraktsarbetena.
I § 8 i samma kapitel anges ett incitament
för entreprenören att inte utföra
ÄTA-arbete utan skriftlig beställning. I
denna bestämmelse anges att om ÄTAarbete
utförs utan skriftlig beställning ska
ingen ersättning utgå, såvida inte sådan
påföljd skulle vara oskälig.

Undantag finns
Huvudregeln är således den att ÄTA-arbeten
ska beställas skriftligen före det att
ÄTA-arbetet påbörjas och om arbete utförs
utan skriftlig beställning ska ingen
ersättning utgå.
Avsteg från denna huvudregel finns.
Ett av dessa avsteg anges i kommentartexten
till kapitel 2 §§ 7 och 8 AB 04. I
kommentartexten stycke 3, anges följande:
”Undantagsbestämmelsen, ’om inte
sådan påföljd skulle vara oskälig’, i § 8
blir exempelvis tillämplig om beställaren
inte lämnar besked utan dröjsmål
eller förklarar sig inte dela entreprenörens
uppfattning om att arbetet utgör
ÄTA-arbete. Om entreprenören ändå
utför arbetet och entreprenörens uppfattning
visar sig riktig skall entreprenören
erhålla ersättning”.
Denna kommentar text – och bestämmelsen
i § 3 – anger att en entreprenör alltid
ska utföra ett ÄTA-arbete så fort parterna
är oense om karaktären på arbetet ifråga.
Gör inte entreprenören detta riskerar
han bland annat att beställaren innehål-
i AB 04 och ABT 94
ler del av kontraktssumman under åberopande
av fel i entreprenaden.
Med denna utgångspunkt är det viktigt
att parterna tidigt klarlägger frågan om
hur arbetet ifråga ska behandlas. Om så
inte sker vill jag påstå att entreprenören
alltid är skyldig att utföra de arbeten som
beställaren kräver ska utföras, dock först
efter det att entreprenören angett att entreprenören
kommer att kräva särskild ersättning
för arbetet ifråga. Det är också
det enda sätt som står till buds för entreprenören
om entreprenören vill undvika
att beställaren innehåller medel.
Jag vill i detta sammanhang framhålla
att bestämmelserna ovan inte avser så
kallade föranledda arbeten utan de avser
enbart ÄTA-arbeten.

Behörig beställare
Förhållandet som redovisats ovan blir
inte annorlunda av att beställaren i sina
administrativa föreskrifter intar bestämmelse
som anger att ÄTA-arbeten ska beställas
skriftligen innan arbetet ifråga påbörjas.
Inte heller dessa krav omfattar så
kallade föranledda arbeten ( ABT 94 kapitel
2 § 4 och AB 04 kapitel 2 § 4). Om beställaren
önskar att krav på skriftlig beställning
även ska omfatta så kallade föranledda
arbeten måste detta anges i de
administrativa föreskrifterna.
Utöver dessa frågeställningar krävs det
dessutom av entreprenören att entreprenören
förvissar sig om att den person som
gör beställningen också är behörig att utföra
beställningen ifråga. Om så inte är
fallet riskerar entreprenören att bli utan
ersättning från beställaren på grund av att
beställning inte skett av beställaren. Detta
gäller oavsett vilket standardavtal som
parterna avtalat ska gälla dem emellan.

Skyldig att utföra
Enligt ABT 94 finns inga krav på skriftliga
beställningar av ändringar och tillläggsarbeten,
utan entreprenören ska utföra
alla arbeten som beställaren beställt.
Enligt AB 04 ska entreprenören utföra
de ÄTA-arbeten som beställaren skriftligen
beställt samt de ÄTA-arbeten som beställaren
anser är kontraktsarbeten men
där entreprenören anmält en annan uppfattning.
I sak innebär detta en skyldighet för
entreprenören att utföra alla arbeten som
beställaren kräver ska ske. Entreprenören
ska dock alltid anmäla sin uppfattning
innan arbetet ifråga påbörjas.

Av Lars Hag, lars.hag@foyen.se


Källa: Husbyggaren (Nr 1 / 2006)