Lathundar till hands.


För ett år sedan gav byggingenjörerna SBR Roland Holmgren, Västerås, och Lennart Wågström, Uppsala, ut två lathundar, en över egenkontroll och en avseende CE-märkning. Marknaden har uppfattat båda positivt.

Dagens krav på kvalitetssäkring enligt ISO kräver att entreprenörerna även har ett väl fungerande system för egenkontroll. I lathundarna redovisar Roland Holmgren och Lennart Wågström ett praktiskt sätt att utföra egenkontroller. Lathundarna har tillkommit på grund av att de flesta egenkontroller som de granskat i sitt besiktningsarbete inte uppfyller de krav som det avtalade kvalitetssystemet fordrar.
Många beställare har accepterat lathundarnas uppläggning för att utföra egenkontroll då detta ger en möjlighet för beställaren att få en bekräftelse på ett fullgott fackmässigt utförande. Entreprenörer med underentreprenörer har ofta egna kvalitetssystem som de vill använda. Dessa är ofta inte utformade så att de ger en god redovisning av utförda arbeten mot kontraktshandlingens krav.
Viktigt vid upprättande av egenkontroll är att parterna - entreprenör/underentreprenör och beställare - tillsammans med besiktningsmannen går igenom egenkontrollens innehåll och uppläggning.
Genomgången kan ses som en arbetsberedning. Vad skall utföras, vilka krav finns och hur skall resultatet kontrolleras?

Vad skall utföras

Låt oss ta mattläggning som exempel, och vikten av att på ett tidigt stadium gå igenom underlaget för mattläggning, med en framförhållning som gör att man undviker åtgärder i sista minuten.

Vilka krav finns

Beskrivning och ritningar kontrolleras. Vad gäller? Fabrikantens monteringsanvisningar, mönstersättning, svetstrådar, lim, med mera. Kraven specificeras och kan kompletteras med hänvisningar till beskrivning eller ritning.
Beskrivningen föreskriver ett fabrikat av lim. Entreprenören vill använda ett annat fabrikat. Kan det godkännas? Vad gäller från miljösynpunkt?
Vid genomgången får besiktningsmannen vetskap om entreprenörens sätt att utföra sitt kontraktsenliga arbete. Samtidigt erhåller entreprenören besiktningsmannens syn på hur ett fackmässigt arbete kan accepteras. Genom detta förfaringssätt kan referenser av utförande fastställas och läggas till grund för kommande likartade arbeten.

Begränsad besiktning

Med rätt utförd egenkontroll kan omfattningen av besiktningen begränsas väsentligt. Inom SBR Byggingenjörerna kallas detta produktionsanpassad besiktning, vilket betyder rätt utförd egenkontroll + referensbesiktning + förbesiktningar. Slutbesiktningsutlåtandet kan då uppfylla målsättningen noll fel i entreprenaden.

CE-märkning

CE-märkning av sammankopplade maskiner är ett återkommande problem för marknaden. Marknadens aktörer har uppenbarligen inte tillräcklig kunskap för att utföra CE-märkning på ett korrekt sätt. Ofta överför beställaren vid utförandeentreprenader ansvaret på entreprenören, vilket är felaktigt, då detta ansvar från juridisk synpunkt inte kan överföras. Vid totalentreprenader ansvarar entreprenören för CE-märkningen då projekteringsarbetet ingår i denna typ av entreprenadform.
Lathunden för CE-märkning redovisar ett korrekt och enkelt sätt att utföra CE-märkning av sammankopplad maskin. Ibland läggs uppgiften att CE-märka ut på "CE-märkare" - juridiskt felaktigt då ansvaret inte kan överföras - till kostnader som är helt onödiga då ansvaret bör ligga på den som svarar för konstruktionen (tillverkaren), och då oftast VVS-konsulten. Utförd konstruktion skall från arbetssynpunkt vara utförd så att risk för skador inte kan uppstå. Den som är lämpligast att utföra en CE-märkning är då VVS-konsulten som projekterar installationen. I sitt uppdrag skall konsulten utföra en konstruktion så att säkerhetskraven i arbetsmiljölagen uppfylls, bland annat att tillräcklig plats för service och underhåll ges, att godkända takhöjder innehålls, att belysning är placerad på rätta platser, att utrymningskrav tillgodoses med mera.
För redovisning av CE-märkning skall följande krav vara uppfyllda:
- Försäkran om överensstämmelse enligt AFS 1994:48 bilaga 2a för varje installerad maskin - enstaka som sammankopplad.
- CE-märke skall appliceras på maskinen.
- Bruksanvisning (kallas även drift- och skötselinstruktion).


Källa: Husbyggaren (Nr 1 / 2004)